Zakelijke dingen

Hieronder informatie over de wijze waarop ik met de privacy van mijn cliënten omga en de vertrouwenspersoon.

Privacyverklaring – Margriet Smit Psychodiagnostiek
Margriet Smit Psychodiagnostiek, gevestigd aan: Marathonstraat 8, 2134 CC Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marathonstraat 8
2134 CC Hoofddorp
+31653279767

Margriet Smit is eigenaar en daarmee ook Functionaris Gegevensbescherming van Margriet Smit Psychodiagnostiek; te bereiken via info@leerondersteuning.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Margriet Smit Psychodiagnostiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternamen leerling en ouder(s)/verzorger(s)
– Geslacht
– Geboortedata
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens m.b.t. kind en hulpvraag, met toestemming van ouder(s)/voogd
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie, bij het intakegesprek en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leerondersteuning.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Margriet Smit Psychodiagnostiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het op maat maken van de dienstverlening (afstemming psychodiagnostisch onderzoek en het geven van handelingsadviezen)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Medische gegevens indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening
 • ­Je te kunnen whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om toetsen na te kijken via de programma’s van Boomtestuitgeverij en Pearson. Met al deze partijen heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat ook hier je gegevens veilig zijn.
 • Margriet Smit Psychodiagnostiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Margriet Smit Psychodiagnostiek neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Margriet Smit Psychodiagnostiek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Margriet Smit Psychodiagnostiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar (gelijk met gehele administratie als gevolg van de wettelijke verplichting t.b.v. rapportage en afdracht aan de Belastingdienst). De rapportages van de psychologische onderzoeken blijven volgens de wettelijke verplichting 15 jaar bewaard in het digitale dossier alvorens het wordt vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Margriet Smit Psychodiagnostiek verstrekt uitsluitend informatie aan derden met toestemming van jou (bijvoorbeeld aan scholen) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Margriet Smit Psychodiagnostiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Margriet Smit Psychodiagnostiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand (Excel of Word of PDF) naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leerondersteuning.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je mag ook langskomen met een geldig identiteitsbewijs, na afspraak. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Margriet Smit Psychodiagnostiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Margriet Smit Psychodiagnostiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leerondersteuning.com.

Vertrouwenspersoon
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Margriet Smit Psychodiagnostiek.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Margriet Smit Psychodiagnostiek, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon jouw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Margriet Smit Psychodiagnostiek.

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Onderzoek bij hoogbegaafdheid en leerproblemen